Chương trình giáo dục DoSTEM

Chương trình giáo dục STEM thương hiệu DoSTEM dành cho học sinh mẫu giáo và tiểu học được xây dựng và phát triển bởi các chuyên gia hàng đầu về STEM và kỹ năng sống đến từ Hoa Kỳ và Việt Nam. Chương trình tiếp thu các tinh hoa về giáo dục STEM của Hoa Kỳ và được bổ sung, điều chỉnh nội dung phù hợp với văn hóa, lịch sử, truyền thống, thực tiễn của Việt Nam, phù hợp với tâm lý lứa tuổi, tính cách học sinh Việt Nam.

Chương trình giáo dục DoSTEM đã được thẩm định bởi Hội đồng khoa học, được đăng ký bảo hộ tác quyền theo quy định của pháp luật.

Chi tiết chương trình